China Tourist Attractions, Place of Interests in China

China Travel Tour Guide - information about China cities, attractions, chinese culture, travel tips and much more.

 

> China Travel Tour Guide > Attractions

China Tourist Attractions

Besides the Top 10 Attactions on China, there're many more China tourist attactions that you may be interested:

Beijing Antique Street

Beijing Beihai Park

Xian Big Wild Goose Pagoda

Yunnan Butterfly Spring

Shandong Qufu Confucian Temple

Inner Mongolia Dazhao Temple

Guilin Elephant Trunk Hill

Dali Erhai Lake

Suzhou Hanshan Temple

Sichuan Jiu Zhai Gou

Luoyang Longmen Grottoes

Chengde Mountain Summer Resort

Shanghai Oriental Pearl TV Tower

Shanxi Pingyao Ancient City

Nanjing Rain Flower Terrace

Henan Shaolin Temple

Yunnan Stone Forest

Beijing Summer Palace

Taihu Lake

Three Gorges

Jiangsu Zhou Village