Qingdao Travel Information - China Travel Tour Guide

China Travel Tour Guide - information about China cities, attractions, chinese culture, travel tips and much more.

 

> China Travel Tour Guide > City Guide

Qingdao

Badaguan

Number One Beach

Zhanqiao and Huilan Pavilion

Xiaoyu Shan

Zhangba Buddha

Laoshan

Tsingtao Beer Brewery

Christian Church

Catholic Church