Xinjiang Travel Information - China Travel Tour Guide

China Travel Tour Guide - information about China cities, attractions, chinese culture, travel tips and much more.

 

> China Travel Tour Guide > City Guide

Xinjiang

Urumqi

Kashi

Turphan

Heavenly Lake
Xinjiang Herdsman's Camp
Ethnic Singing & Dancing
Kalakuli Lake